ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ ื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วันที่ 22 มีนาคม 2566

ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ ื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)                                                     โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วันที่ 22 มีนาคม 2566