ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) วันที่ 22 มีนาคม 2566

ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)                                                                  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) วันที่ 22 มีนาคม 2566