ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) วันที่ 23 มีนาคม 2566

ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)                                                                  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) วันที่ 23 มีนาคม 2566