ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วันที่ 20 มีนาคม 2566

ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)                                                                  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วันที่ 20 มีนาคม 2566