ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น) โรงเรียนบ้านกาดถี วันที่ 20 มีนาคม 2566

ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น)                                                                    โรงเรียนบ้านกาดถี วันที่ 20 มีนาคม 2566