อบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 1 มีนาคม 2566

อบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566                                                                                      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 1 มีนาคม 2566