ออกตรวจสอบการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านร่องห้า วันที่ 24 มกราคม 2566

ออกตรวจสอบการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านร่องห้า                                                                                                วันที่ 24 มกราคม 2566