รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

 

950 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาตามแผนการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน