พันธกิจ

ตรวจสอบ แนะนำให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามนโยบายแผนงานโครงการ ภารกิจ กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ