พันธกิจ

1.จัดระบบการบริหารด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย และข้อบังคับ

2.ดูแลการรับเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ และ เงินอื่น ๆ ที่พึงรับหรือพึงจ่าย ให้เป็นไปตามความถูกต้อง โปร่งใสตามระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับภายใต้การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

3.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินอื่่น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

4.สนับสนุนตลอดจนให้บริการ และ ช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5. นำระบบการสื่อสารมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กร