บุคลากรภายในกลุ่ม

ดร.ธงชัย คำปวง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นางโสภี  คำชูสังข์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสุพิชฌาย์  ไวศยานุวัฒน์ นางผ่องพรรณ์  กลิ่นอุบล นางสาวสายหยุด  รัศมี
นักวิชาการพัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้า่งโรงเรียน) นักวิชาการเงินและบัญชี(งานหวมดค่าใช้่สอย ) เจ้าพนักงานพัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้า่งสำนักงานเขต )
 
นางวันทณี  คำวัง  นางจินดา  แสงศรีจันทร์ นายเฉลิมพล  หนูกลัด
นักวิชาการการเงินและบัญชี (งานเงินเดือน ,ค่ารักษา)  นักวิชาการเงินและบัญชี(งานค่าเช่าบ้าน ,เงินอุดหนุน ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (งานบำนาญ,ค่ารักษา)
นางวารุณี ศักดิ์สูง 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ