Home

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ

008

น.ส.ลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ณ ห้องประชุมดอยหลวง วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1