Home

ประชุม Conference เรื่องการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

007

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุม Conference เรื่องการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1