Home

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(ฝ่ายปฏิคม)

004

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเนคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม)
ครั้งที่1/2561 วันที่ อังคาร ที่11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยา

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1