Home

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2561

310325611237
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), 
และหน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2561 
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561 - 2 เมษายน 2561
ส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3 ช่อง 
 ได้แก่ DLTV , ETV และ OBEC Channel 
ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ จำนวน 527 ศูนย์
โดย  สพป.พะเยา เขต 1 อบรม ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
ดูภาพทั้งหมดได้ที่  facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1