-ขณะนี้ระบบ E-Office ที่ใช้งานอยู่เดิมได้รับการแก้ไขและกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดเข้า รับ-ส่ง หนังสือในระบบ E-Office เดิม ตาม URL : http://202.143.132.14

.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri