เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

วันเผยแพร่ วันพุธ, 23 มกราคม 2556 เขียนโดย Super User

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน สพป.พะเยา เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน 054-887204  และ 054-887206

ต่อ

ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายเอกชัย  ผาบไชย
  304
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายสุขุม  พรหมเสน 08-9851-3922 305
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ 08-4609-3403 306
       
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายณัฐพล สุวรรณลพ 08-1885-6867 110
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล 08-9836-6990 109
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายนิพล เมืองชมภู 08-1765-4073  
กลุ่มอำนวยการ นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์  08-4004-4334 105
กลุ่มงานสารบรรณ 106
กลุ่มการเงินและบริหารสินทรัพย์ 103-104
งานพัสดุ (คุณสายหยุด) 107
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 0
หน้าห้องผู้อำนวยการ 308
 กลุ่มบริหารงาบุคคล  นายประสงค์  ไก่งาม  08-9432-1357 102
 กลุ่มบริหารงานบุคคล(ยกเว้นนิติการ) 101
กลุ่มงานนิติการ 301
 กลุ่มนโยบายและแผน  นายขจรศักดิ์  สีเสน  08-3207-2094 108
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     201
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน     111
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 203
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(ยกเว้นกลุ่มงานสื่อนวัตกรรม/เลขานุการ กตปน.) 204
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรม/เลขานุการ กตปน. 202
 หน่วยตรวจสอบภายใน  นายวัชรินทร์  พันธ์พัฒนกุล  08-1530-0500

307

 

 

.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-887204,054-887206 โทรสาร 054-887202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri