กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ประชาสัมพันธ์ "งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8"  ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
2
                สพป.พะเยา เขต  1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
3
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการ ภาษาไทย ภาษาชาติ ครั้งที่ 3 ตามกรอบแนวคิด สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย สู่การศึกษาประเทศไทย 4.0  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
4
           สพป.พะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนา... การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาคภษาอังกฤษที่เป็นเลิศฯ  เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริหาร และหัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในสังกัดเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการสัมมนาโรงเรียนละ 2 ท่าน โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่   
 www.aksorn.com/ep 2017 ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและบริษัทฯ สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
 อาหารว่างและเอกสารประกอบการอบรม   สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
5
  สพป.พะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
6
            สพป.พะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียน การสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด "เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0"
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด
  เพื่อเชิญชวนหัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
7
                    สพป.พะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
                   จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
8
              สพป.พะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2560 ให้โรงเรียนในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
9
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 – 2560 รุ่นที่ 1 – 3, 6 และโรงเรียนขนาดเล็ก ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  ส่งกลับมาที่ N122obecpayao1@gmail.com ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
2. ครูที่รับผิดชอบโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดแนวทางการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบในการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานในปีการศึกษานี้
หน้า: [1] 2 3 ... 10