กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรื่อง   การอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับเยาวชน 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลิตภาพยนตร์สั้น  ๑   ชุด

           ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จะดำเนินงานตามโครงการการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับเยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้ครูผู้สอนและนักเรียน ระดับประถมศึกษา  มีผลงานที่เป็นภาพยนตร์สั้นสำหรับเยาวชน สามารถนำเสนอต่อสาธารณะ  และสามารถส่งเข้าประกวดตามหน่วยงานต่างๆ  ที่มีโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นสำหรับเยาวชน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับประถมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต ๑  ให้มีศักยภาพในการผลิตสื่อ สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน  สร้างเสริมวัฒนธรรม ในการใช้ชีวิตการรับสื่อ การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมของเยาวชนไทย เพื่อการดูแลสังคมในอนาคต  โดยกำหนดการอบรมในวันที่ ๑๕ - ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  มีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทุกโรงเรียนที่มีความสนใจ  จำนวน  ๓๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๓๐ คน  พร้อมกับนักเรียนแกนนำระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียน  โรงเรียนละ ๓ คน  รวม  ๙๐ คน   ดังนั้น จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  คัดเลือกครูและนักเรียน ที่มีความสนใจและประสงค์ จะเข้าร่วมการอบรม ยื่นเอกสารใบสมัคร มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ให้ส่งเป็นหนังสือราชการถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ภายในวันที่ ๕  สิงหาคม ๒๕๕๘ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทราบ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  และพร้อมนี้ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอบรมคือ  ๑. คอมพิวเตอร์ Notebook ๑ เครื่อง ๒. กล้องบันทึกภาพหรือกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว(หรือโทรศัพท์มือถือ) ๑  ชุด  ๓. ไมโครโฟนพร้อม
หูฟัง  ๑  ชุด  ๔. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เช่นปลั๊กไฟ  มาใช้ในการประกอบการอบรมด้วย                         
2
เรื่อง   การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการใช้สื่อและเทคโนโลยีฯ        ๑   ชุด

           ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จะดำเนินงานตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้รู้จักกับ  Application ที่ใช้ผลิตสื่อในการจัดเรียนการสอน เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีสื่อและสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูที่สนใจที่จะสร้างสื่อการสอนเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอน ซึ่งครูที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก โปรแกรมที่ใช้ในในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริงสร้างสรรค์สื่อการสอนด้วยตนเอง ซึ่งครูผู้สนใจ  จะเข้าอบรมทุกท่านควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ มาบ้างแล้ว มีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทุกโรงเรียนที่มีความสนใจ จำนวน  ๕๐ คน โดยกำหนดการอบรมในวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
         ดังนั้น จึงแจ้งให้ครู ที่มีความสนใจและประสงค์ จะเข้าร่วมการอบรม ยื่นเอกสารใบสมัคร ดังแนบมาพร้อมนี้ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  เป็นหนังสือราชการ ภายในวันที่ ๕  สิงหาคม ๒๕๕๘  และ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทราบ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และพร้อมนี้ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอบรมคือ คอมพิวเตอร์ Notebook ๑ เครื่อง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เช่นปลั๊กไฟ  มาใช้ในการประกอบการอบรมด้วย                         
3
เรื่อง   การอบรมปฏิบัติการสร้างเครื่องร่อนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
                  ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จะดำเนินงานตามโครงการการอบรมปฏิบัติการสร้างเครื่องร่อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา(เครื่องบินพลังยาง) เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) มีทักษะ ระบบกระบวนการ การแก้ปัญหาในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมในการทำงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสร้างเครื่องร่อน มีความรักและภูมิใจกับภูมิปัญญา และหาความรู้จากการสร้างเครื่องร่อน และ  ครูผู้สอน–ผู้ควบคุม มีการส่งเสริมให้นักเรียน พัฒนาทักษะและกระบวนการการแก้ปัญหาของการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สร้างเครื่องร่อน โดยรับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  หรือสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือครูผู้สนใจ ที่สอนนักเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน ๓๐  โรงเรียน โดยโรงเรียนที่สมัครจะประกอบด้วย ครูผู้ควบคุม จำนวน  ๑ คน  และนักเรียนแกนนำที่โรงเรียนคัดเลือก ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) จำนวน  ๒ คน รวมครูและนักเรียนโรงเรียนละ ๓ คน  เพื่อเข้ารับการอบรมปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่  ๑ – ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
                  ดังนั้น จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ทุกโรงเรียน  ส่งใบสมัครเพื่อตอบรับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1   ให้ส่งเป็นหนังสือราชการถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  พะเยา เขต ๑   ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘   โดยจะรับสมัคร เพียง ๓๐ โรงเรียนเท่านั้น ตามลำดับ  วันเวลาที่ส่งใบสมัคร สำหรับค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นผู้รับผิดชอบ และจะประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ รับทราบเพื่อเข้ารับการอบรม ภายใน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑                     
                 
      
                                                             
5
          ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
6
          ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2015)" หัวข้อ Smart Education for 21st Century Learning ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่ http://www.ku.ac.th/ctef2015 หรือ โทร 0 2562 0951 - 6 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท
          สพป.พะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
7
          สพฐ.มอบหมายให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบคัดเลือกภาคเหนือในระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2558 นั้น
          สพป.พะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจ ส่งใบสมัครได้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โทร 081 9531474 หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 กรกฏาคม 2558
หน้า: [1] 2 3 ... 10