กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรื่อง   การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ       
           การศึกษา
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ที่ ที่ ศธ ๐๔๐๙๕/๒๑๕๗
           ลงวันที่   ๙   กรกฎาคม  ๒๕๕๗           
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม   ๑   ชุด
                   ๒. ตารางการอบรม                                                                  ๑   ชุด
           ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จะดำเนินงานตามโครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้รู้จักกับ  Application ที่ใช้ผลิตสื่อในการจัดเรียนการสอน เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีสื่อและสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก โปรแกรมที่ใช้ในในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริงสร้างสรรค์สื่อการสอนด้วยตนเอง แล้วนั้น
                  ดังนั้น จึงแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมตามรายชื่อดังแนบ
มาพร้อมนี้ เข้ารับการอบรมใน วันเสาร์ที่ ๒๙ – อาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  โดยพร้อมเพรียงกัน และพร้อมนี้ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการอบรมคือ คอมพิวเตอร์ Notebook ๑ เครื่อง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เช่นปลั๊กไฟ  มาใช้ในการประกอบการอบรมด้วย                         
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ   
2
ขอเปลี่ยนแปลงรายการซื้อเป็นดังนี้

เป็นราคารวม 46000 เลยนะครับ
รายงานซื้อเป็นแบบนี้นะครับ (สำหรับกรณี ตกลงราคา และได้งบประมาณ ปี 2557 )

"ซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ..... ชุด (ตามรายละเอียดที่แนบ )
รายละเอียดแนบ
1 คอมพิวเตอร์ สำหรับครู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
2.โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LCD TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 25000 บาท

ขอให้แก้ไขดังนี้นะครับ ย้อนไปที่ลูกบอลที่ 1 เลยนะครับ

ต้องขออภัยที่เริ่มแรก แจ้งให้ทำแยกรายการ
3
ชี้แจ้งเรื่องแจ้งอนุมัติ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

อนุมัติทุกโรงที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดทุกโรง (ไม่เฉพาะที่โรงเรียนอ้างว่ามีแต่ขยายโอกาสที่แจ้ง)  ทั้งที่ได้งงบประมาณ ปี 56 และ 57
ทั้่งกรณี ตกลงราคา และสอบราคา  หนังสือแจ้งตามหนังสือที่ ศธ 04095/2825 ลงวันที่ 24 ส.ค.58

(หนังสืออ้าง ถึง 1 ถึง หนังสืออ้างถึง 3 มีทุกโรงเรียนอยู่ในนั้นครับ )
4
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 1.facbook กลุ่ม งานจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
https://www.facebook.com/groups/1532252717014412/?ref=bookmarks

2.  ตรง สพฐ
http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/ewt_news.php?nid=9667&filename=index

5
วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2558  เวลา.13.00น. 
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
6
              ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์ กบข. ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 1) ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
7
ด้วยคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตรจิตวิทยาการบริหารงานบุคคลแบบ "สามก๊ก และหลักสูตร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ (แนวภูมิปัญญาตะวันออก) ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมไอบิส จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร089 6330582
8
ด้วยบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัม (มหาชน) จัดโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โดยมีกิจกรรม 2 ส่วนและมีกำหนดปิดรับสมัคร ดังนี้
          1. แคมป์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 วัน 2 คืน ปิดรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2558
          2. การคัดเลือกครูต้นแบบ เพื่อรับรางวัล "ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี 2558 ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2558
จึงประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ครูสามารถปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียน โรงเรียนและสังคม
ผู้สนใจสมารถดูรายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้ และสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ www.bjc.co.th หรือ โทร 08 3548 3102
9
ด้วยสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย เชิญชวนครูศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์ เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการครูศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์เรื่อง "เรียนรู้ความพอเพียงที่ดอยอ่างขาง ร่วมสร้างศิลป์ถิ่นล้านนา ในระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2558 โดยใช้รูปแบบ Backward Design จึงเชิญชวนให้ส่งครูศิลปะเป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมสัมมนาฯ เพื่อมาขยายผลสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต่อไป โดยส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า คนละ 3,600 บาท ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนาเศรษฐ์ โทร 0819788897
10
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด
         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้แจ้งกำหนดการประเมินการอ่านการเขียนตามนโยบาย“ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนของทุกเดือน  นั้น
         ในการประเมินการอ่านและการเขียน ครั้งที่ ๓  ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นั้นสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ส่งแบบทดสอบให้เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว โดยกำหนดให้โรงเรียนจัดการประเมิน
และกรอกผลการประเมินด้วยโปรแกรม (e-MES)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จึงให้โรงเรียนดำเนินการสอบพร้อมกันในวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และกรอกผลการประเมินด้วย
โปรแกรม (e-MES) ให้เสร็จภายในวันที่  ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘  มิฉะนั้นระบบดังกล่าวจะปิดและจะไม่สามารถกรอกข้อมูลได้  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบพร้อมคำชี้แจงได้ตามเอกสารที่แนบและสำหรับวิธีการ
กรอกผลการประเมินนั้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จาก  คุณรุ่งอรุณ  เพ็ชรฎา  กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๓-๕๗๓-๕๐๖๙
หน้า: [1] 2 3 ... 10