กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
วันที่ 25  เดือน สิงหาคม  2559  เวลา  09.00 น. - 16.30 น. ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สพป.พะเยา 1
2
เรื่องรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ  6 เดือน หลัง  1 ก.ค. 30 ก.ย. ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559

ขอให้ รร.ในสังกัดทุกโรง รายงานผลให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดด้วย ในการนี้ได้แนบปัญหาอุปสรรค ใน รอบ 6 เดือนแรกมาด้วย
3
ขอให้รีบทำการส่งเอกสารเพิ่ม และแก้ใขรายการ พร้อมกับส่งเบิกด่วน เงินไม่สามารถกันได้ เพราะต่ำกว่า 100000
4
เรียน  เจ้าหน้าที่ที่กรอกคะแนน

              สพป. พะเยา เขต 1 ขอส่งแบบฟอร์มกรอกคะแนนผลสอบ ป.1 ให้ท่าน ดังแนบ  เพื่อให้ท่านกรอกคะแนนลงแบบฟอร์มดังกล่าวส่งทาง E-mail ของ ศน.รุสนันท์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 Russanan.K@gmail.com
 ข้อควรระวังในการใช้แบบฟอร์ม
               1. ในช่องประมวลผล คอลัมน์ Y ถึง AF ได้ใส่สูตรให้ท่านเรียบร้อยแล้ว กรอกคะแนนอย่างเดียว ห้ามเปลี่ยนแปลงเซลต้นฉบับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
               2. ในคอลัมน์  P ถึง X เป็นช่องกรอกคะแนน มีการจำกัดตัวเลขในการพิมพ์ไม่ให้เกินคะแนนเต็มในแต่ละด้านไว้ ดังนั้นถ้าท่านพิมพ์ตัวเลขไม่ได้ให้ตรวจสอบว่าคะแนนเกินคะแนนเต็มหรือไม่
               3. ในกรณีที่มีนักเรียนเพิ่มเติมแทรกแถวแล้วพิมพ์เพิ่มได้เลย หรือข้อมูลตกหล่นทั้งโรงเรียนให้ copy ข้อมูลดังกล่าวมาวางในแบบฟอร์มได้เลย แต่ห้ามวางทับแถว P ถึง X
               4. ในกรณีที่นักเรียนขาดสอบให้ใส่ 0 แล้วแจ้ง ศน.รุสนันท์ ด้วยคะ
               5. เด็กพิเศษให้ใสคะแนนตามจริง
               6. กรณีชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชนนักเรียนไม่ถูกต้องแก้ไขได้ ให้ผู้รับผิดชอบแก้ลงไปเลย
หากพบปัญหาในการกรอกคะแนน ประสาน ศน.รุสนันท์ 080-1268093
ขอบมากคะ
5
ประชาสัมพันธ์ สมัครร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2
รายละเอียดดังแนบ
6
การจัดประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
ชิงถ้วยรางวัลของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เพื่อยกระดับความสำคัญของวันออมแห่งชาติ โดยรางวัลการประกวดแบ่งเป็น 4  ประเภท 
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
4.ประเภทบุคคลทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nsf.or.th/
7
                            ประชาสัมพันธ์โครงการ “รางวัลครูสอนดี NU Teacher Award” ประจำปี 2559  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้ 


                            จึงประชาสัมพ้นธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
9
สอบถามเพิ่มเติมโทร 024-410-602-8 ต่อ 1417 (นส.ศุภรดา  เกษร)  หรือ ต่อ 1422  (นส.ปุณยวีร์  อิสริยะพร)
10
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดคู่มือเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการประเมินนะคะ
ขอบคุณมากคะ
หน้า: [1] 2 3 ... 10