กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
โรงเรียนบ้านดงบุญนาค  อ.แม่ใจ จ.พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
เอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
2
          ด้วยสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดทำโครงการฝึดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ ที่มีความสำคัุญต่อการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
          สำนักงานเขตพื้นที่การกศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
3
               ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการกิจกรรม "การพัฒนาสมอง เพื่อสมองปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย"รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
5
          ด้วยจ้งหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Gis TDA (สทอภ.) ในการติดตามและประเมินสุถานการณ์ของแหล่งน้ำช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่นที่มีขนาดต้ังแต่ 2 ไร่ขึ้นไป และข้อมุลบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 2,141บ่อ ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด www.phayao.go.th ในหัวข้อ "ข้อมูลแผนที่ Gis TDA" เพื่อสืบค้นแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา และแจ้งขั้นตอนปฏิบัติในการสืบค้นข้อมุลบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
6
แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แบบ ผตร.1/2559)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ความก้าวหน้า และความสำเร็จตามนโยบายการตรวจราชการ)
(ส่ง สพป.พะเยา เขต 1   ภายในวันที่ 19 ก.พ.59)
7
          ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงเชิญชวนสถานศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2282 3161 ต่อ 119,138 ในวัน เวลาราชการ
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป
8
          ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ให้กับประชาชนอย่าจริงจัง รายละเอียดตามเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
          ในการนี้ จังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ดังกล่าวให้ประชาชนทราบต่อไป
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงให้โรงเรียนเพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
9
          ด้วยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการได้จัดทำหนังสือ "1 เดียวในแผ่นดิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนคนไทยได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำคุณธรรมในพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประพฤติ ปฏิบัติตามรอยพระยุคบาทที่ทรงทำเป็นแบบอย่างในการอุทิศเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยจำหน่ายในราคาเล่มละ 120 บาท (จากราคาปกติ 180)
          ในการนี้ จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนสนับสนุน โดยจัดซื้อเพื่อมอบให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในโอกาสที่เห็นสมควรหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมสนับสนุนตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่ สำนักพิมพ์  เดียร์ เดียร์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 08 9799 5624
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
10
          ด้วยชมรมอนุรักษ์สือสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงแรมแกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
หน้า: [1] 2 3 ... 10