กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ตามที่จังหวัดพะเยา กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล         
เป็นประจำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 2 ให้ใช้ข้อมูลวันศุกร์ ที่ 17 – วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เนื่องจาก         
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการโดยจะต้องส่งรายงานให้แล้วเสร็จในวันพุธ
ที่ 22 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 16.00 น. ตามที่กำหนดไว้

               กลุ่มนโยบายและแผน
2
แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนออนไลน์
อ้างถึง  หนังสือ  สพป.พะเยา เขต 1  ที ศธ 04095/2353  ลงวันที่  2  กันยายน  2557
1. แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน/รายงานข้อมูลไม่ครบ ดำเนินการกรอกข้อมูลจุดเน้นฯ ทางเว็บไซต์  http://school.stabdb.com    ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  27  ตุลาคม  2557 
2. ให้โรงเรียนที่รายงานข้อมูลในมิติที่  1  รายงานข้อมูล  "ไม่ปฏิบัติ"  ของแต่ละตัวชี้วัด  ทบทวนผลการรายงานด้วย
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้รับผิดชอบ  ศน.ประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง  โทร.080-8597535  E-mail : s51830262@gmail.com
3
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านขอความกรุณาท่านตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แก้ไขให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นี้
ด้วยความเคารพอย่างสูง
สุรางค์  ประเทศ
4
เนื่องจากระบบ E-Office ที่ใช้งานอยู่เดิมเกิดการขัดข้อง จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดเข้า รับ-ส่ง หนังสือในระบบ E-Office สพฐ. ตาม URL : http://portal.obec.go.th/wps/portal
6
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
7
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ สมัครเข้าแข่งขันฯ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
8
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดได้กำชับย้ำเตือนและกวดขันไม่ให้นักเรียนดอกไม้เพลิง
9
ขอความร่วมมือสถานศึกษาให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ฯ
10
แจ้งโรงเรียน เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557
หน้า: [1] 2 3 ... 10