กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี ครั้งที่ 1 เพื่อเชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
                    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
2
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 เพื่อเชิญชวนสถานศึกษาส่ง   โครงการฯ เข้าร่วมประกวด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
                    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
4
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่ง     โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 เข้าร่วมประกวด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
[/size]                         จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
[/size]
5
                      ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            ปีการศึกษา 2559 ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าเรียนศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา   ภาคบังคับ ปีการศึกษา 2558 และประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ทราบและดำเนินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน          ปีการศึกษา 2559 และปฏิทินการรับนักเรียน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
 
                      ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบรายงานข้อมูลติดตามการเรียนต่อของนักเรียนที่จบในปีการศึกษา 2558 และ  การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ใช้ข้อมูล ณ 16 พฤษภาคม 2559  โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.pyo1.go.th  กรอกข้อมูลส่งกลับมายัง E-mail: Tik_idea@hotmail.com ภายในวันที่  20 พฤษภาคม 2559

                       จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

                                                               ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
โทร. 0 5488 7185
โทรสาร. 0 5488 7184

8
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ

             ขอความอนุเคราะห์ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ให้เสร็จก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

                                            ธัชชัย
หน้า: [1] 2 3 ... 10