กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ด่วน!!!
      การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558  ด้วยบริษัททรู ได้ดำเนินงานตามโครงการ "ทรูปลูกปัญญา"
ตั้งแต่ ปี 2550  จำนวนเป้าหมาย โรงเรียนในโครงการ  5,500  โรงเรียน  ในปี  2558  จะขยายโครงการเพิ่มอีก 500 
โรงเรียน โรงเรียนใดมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ  ศึกษาวิธีการสมัคร และคุณสมบัติของโรงเรียน ให้เข้าไปสมัครได้ที่ เว็บไซต์
www.trueplookpanya.com 

สมัครได้ ที่นี http://www.trueplookpanya.com/new/csa
 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 

หรือมีข้อลงสัย  สอบถาม ศน.บุญเรียบ  โทร. 08 9758 4979
2
          ด้วยภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม"การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการเรื่องพลังงาน" ระดับที่ 1 - 3  จึงประชาสัมพันธ์การอบรมดังกล่าว แก่ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ระหว่างการอบรมและค่าเดินทางตามจริงจำนวนเงินไม่เกิน 500 บาท โดยผู้ที่จะเข้ารับการอบรมให้ตอบยืนยันการเข้าร่วมอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายไปที่ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการเรื่องพลังงาน โทร 084 2237876 โทรสาร 053 944146    ต่อ 431
          จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
3
          สถาบันการศึกษาทางไกล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2558  จำนวน 7 หลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ www.dei.ac.th หรือ  www.nfe.go.th
          จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบดังนี้
https://goo.gl/jM4Ffz
https://goo.gl/bPw9it
4
          ด้วยบริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 เพื่องส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีนและฝึกทักษะภาษาจีน ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
          จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวดโดยทั่วกัน
5
ด่วนที่สุด
แจ้งโรงเรียนบันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
       สพฐ ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน จัดการเรียนครบ 6  ชั้น และจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลจำนวนอุปกรณ์เดิมที่เสียและซ่อมแซมไม่ได้ ซึ่งไม่นับรวามกับอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2557  ดังรายการต่อไปนี็

1. จำนวนจานรับสัญญาณที่เสียกี่ชุด
2. จำนวนเครื่องรับสัญญ่ณดาวเทียมที่เสี่ยกี่เครื่อง
3. คงเหลือห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลได้กี่ห้อง
โดยให้โรงเรียน  เข้าไปบันทึกข้อมูล ที่เว็บไซต์

http://210.246.188.154/obec/   

ชื่อผู้ใชงานและรหัสผ่าน ใช้รหัส smis    ภายในวันที่  22 พฤษภาคม 2558   

ในการนี้ สพฐ. จะไม่จัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียนที่ไม่รายงาน
 
6
เรียน  ผอ.โรงเรียนสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ทุกโรงเรียน

              ตามหนังสือ สพป.พะเยา เขต 1 ที่ ศธ 04095/1307 ลงวันที่ 28 เม.ย. 2558 กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำหลักฐานการศึกษาและรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมดอยหลวง นั้น  เนื่องจากในวัน เวลา ดังกล่าว มีข้อราชการเร่งด่่วนไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวไปเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมดอยหลวง ทั้งนี้ขอได้แจ้งผู้รับผิดชอบได้เตรียมข้อมูลตามหนังสือที่แจ้งข้างต้นไปด้วย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

                                                                                          ธัชชัย  จันทร์สาห์
                                                                                                    20/5/2558
7
วันที่ 18  มีนาคม 2558  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่
8
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  แจ้งเรื่อง การอบรม พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  ตามนโยบายรัฐบาลให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียน  จบ ป.1  ต้องอ่านอออก เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็น รูปธรรม ตามนโยบายรัฐบาล  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการอบรมทางไกลผ่าน ระบบDLTV และ DLIT  ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่                 23 – 24  พฤษภาคม 2558  โดยเริ่องเดิมได้แจ้งหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ที่ ศธ 04095/1371 ลงวันที่  11 พฤษภาคม 2558 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ดำเนินการแล้วนั้น
        ในการนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมจากที่กำหนดเดิมไปจัดอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด          พร้อมนี้ขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมอบรมตามกำหนดโดยให้ตรงเวลา เนื่องจากจากเป็นการอบรมทางไกลผ่าน ระบบ           DLTV  และ DLIT กิจกรรมการอบรมตามกำหนดการดังแนบฯ   ....ขอขอบคุณมาก
9
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีที่4 และปีที่5 ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยรุ่นที่ 15 (ทุนสมทบ) ในฐานะยุวฑูตไทย
สามารถสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ ภึงวันที่  24  มิถุนายน  2558
10
ตำแหน่งที่รับสมัคร 
-ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่วันนี้ 18 - 22  พฤษภาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านสันจกปก
หน้า: [1] 2 3 ... 10