กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกดรงเรียนในสังกัด
         ขอให้โรงเรียนดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน ชั้นป.1-6  ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (เดือนมกราคม 2560)
ในช่วงวันที่ 24-30  มกราคม 2560  แล้วกรอกผลการประเมินตามระบบ E-mes ของสพฐ.ภายในวันที่  31  มกราคม 2560
ซึ่งระบบจะปิดวันที่ 31  มกราคม 2560  ขณะนี้ทางเขตเปิดระบบให้ท่านแล้วค่ะ
         หนังสือราชการจะแจ้งภายหลัง

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
     
                         นางธิติกาญจน์  กุลพัฒน์เศรษฐ

ดาวน์โหลดประเมินการอ่านการเขียน ชั้นป.1-3
ดาวน์โหลดประเมินการอ่านการเขียน ชั้นป.4-6
2
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ทราบ
  โดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
3
           กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
4
แบบคำของบประมาณ และแบบรายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5
ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลสำหรับสถานศึกษา มีดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบบันทึกรายการข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. กรอกข้อมูลตามรายการข้อมูลที่กำหนดไว้ลงในแบบบันทึกรายการข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. นำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาต้องรับรองข้อมูลของสถานศึกษา โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาทำการรับรองข้อมูลผ่านระบบเท่านั้น
6
 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
7
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 11 หลักสูตร รายลเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
8
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบฯ2560 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วหัน
9
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ EOL GEPOT ฯ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
10
      ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอมฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
หน้า: [1] 2 3 ... 10