กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
-ขณะนี้ระบบ E-Office ที่ใช้งานอยู่เดิมได้รับการแก้ไขและกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดเข้า รับ-ส่ง หนังสือในระบบ E-Office เดิม ตาม URL : http://202.143.132.14
3
ตามที่จังหวัดพะเยา กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเป็นประจำทุกสัปดาห์ ความแจ้งแล้วนั้น
   การรายงานประจำสัปดาห์ที่ 3 กิจกรรมระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ให้โรงเรียนรายงานโดยด่วนก่อนเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ทางโทรสาร 054887184 หรือทาง e-mail : planpy1.pol@gmail.com  โดยใช้แบบรายงานตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04095/2772 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้น
                  กลุ่มนโยบายและแผน
4
แจ้งผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  เสนอชื่อ แบบประวัติและผลงาน ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.พะเยา เขต 1 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2557
5
แจ้งแก้ไข/ซักซ้อมการส่งเอกสารการประกวด กิจกรรม OBEC AWARDS ภาคเหนือ ประจำปี 2557 เอกสารดังแนบ
6
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้แจ้งว่าทาง ผู้รับผิดชอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ได้ทำแบบฟอร์ใหม่ สำหรับให้โรงเรียน ทำเรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการและนำผลิตภัณฑ์ในโครงการ eDLTV ไปใช้ในโรงเรียน ตามเอกสารดังแนบ เพื่อจะได้จัดทำข้อมูลผู้ประสานงาน ในการดำเนินการติดตามต่อไป
   ในการนี้ สพป.พะเยา เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารดังแนบ มาส่งให้กลุ่มนิเทศฯ (คุณจริยา,ศน.คัชรินทร์ หรือ ศน.บุญเรียบ)  ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เพื่อจะได้รวบรวมส่ง ราชภัฎเชียงราย  ต่อไป
7
รายละเอียดตามหนังสือแนบ
8
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  สพป.พย.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 28 โรงเรียนๆละ 3 คน ประกอบด้วย ครูวิชาการ 1 คน ครูสอนสังคมฯชั้นประถมศึกษา 1 คนและครูสอนสังคมฯมัธยมต้น 1 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2557  โรงเรียนประถมศึกษา  60 โรงเรียนๆละ 2 คนประกอบด้วย ครูวิชาการ 1 คน ครูผู้สอนสังคมฯ 1 คน
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พย.1
9
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
             พร้อมนี้ได้ส่งสำเนาหนังสือ สพฐ. เรื่องการแพร่ภาพออกอากาศสด การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ และร่วมชมการถ่ายทอดสด
ตามวัน เวลา ที่กำหนด  สำหรับหนังสือ สพป.จะแจ้งอีกครั้ง

                                                                           ธัชชัย  จันทร์สาห์
                                                                                    24 /10/2557
10
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในเครือข่ายโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินผลการใช้ทรูปลูกปัญญา เอกสารดังไฟล์แนบค่ะ
หน้า: [1] 2 3 ... 10