กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ประกอบการขอตั้งงบประมาณปี 2559 จำแนกกิจกรรม (เพื่อใช้ประกอบการบันทึกลงโปรแกรมของสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น.) (28/11/2557)
2
              ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 โดยขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ สะเต็มประเทศไทย - นวัตกรรมการศึกษาไทย
ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
              กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
-การบรรยายวิชาการจากนักการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ
-การนำเสนอผลงานจากครูและนักวิชาการ
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิกวิชาการ การสาธิตการทดลอง การวิจัยบทเรียน (Lesson Study)
-นิทรรศการ สื่อ นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
              เปิดรับลงทะเบียนการประชุมจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558
              สำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอผลงาน โปรดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557
              สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  http://econference.sut.ac.th/scimath 22
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 4422 4188   E-mail:pongrit@sut.ac.th
3
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณาภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2558   (กลุ่มสาระภาษาไทย ส่งถึง สพป.พะเยา เขต 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2558)  และ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ส่งถึง สพป.พะเยา เขต 1 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม  2558   รายละเอียดตามเอกสารแนบท่าย  (สอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  คุณพัชริน)
4
ผู้สนใจสามารถเสนอรายชื่อ ตามแบบรายงานการคัดเลือก  ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม  2557  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (พัชริน 054-887206 ต่อ 101 )
5
ด่วนที่สุด !!!   ผู้มีคุณสมบัติ ส่งรายชื่อพร้อมผลงาน จำนวน 1 ชุด  ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1   ภายในวันที่  2  ธันวาคม 2557
6
               กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประกวดเรียงความ
"หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ เพื่อสร้างคนดีมีคุณธรรม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
               ทั้งนี้ สามารถสมัครและส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา  ถนนดอนสนาม จังหวัดพะเยา โดยโรงเรียนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงาน/แห่ง พร้อมจัดเรียงลำดับ   ผลงานที่คัดเลือกด้วย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08 1874 1810 คุณรจนา กล้าหาย
               จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียน ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวดเรียงความดังกล่าว
               
7
ตามที่ได้แจ้งการอบรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้จัดแล้วนั้น  บัดนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้แจ้งเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าอบรมดังกล่าว คือ เฉพาะโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ตามกำหนด  รวม 23 โรงเรียน  รายละเอียดดังแนบ   ทั้งนี้ให้โรงเรียนเข้าสมัครในเวปไซต์ www.edunu.nu.ac.th  ใหม่
8
             ด้วย จังหวัดทหารบกพะเยา ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
ในวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
9
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จะดำเนินการจัดสอบ PRE O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นี้ จึงขอความกรุณาสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการดังนี้
๑. รับแผ่น CD ข้อสอบได้ที่ประธานกลุ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๒. สพป.พะเยา เขต ๑ ขอยกเลิกแบบกรอกคะแนนในแผ่น CD และใช้แบบกรอกคะแนนที่แนบมาพร้อมนี้แทน
๓. แต่ละมาตรฐานมีข้อสอบข้อไหนบ้างให้ท่านเปิดดูรายละเอียดในคู่มือที่อยู้ในแผ่น CD
๔. ตารางการจัดสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
10
                 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีนโยบายในการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่มีระบบ และเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดจนสนับสนุนให้โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดนั้น
                 เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงจะมีการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเขตพื้นที่ขึ้น ให้ดำเนินการนิเทศ ติดตามผล ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนด โดยมีกิจกรรมดำเนินการนิเทศ ติดตามฯ ดังนี้
1.   ประชุมผู้บริหารและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.   ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนครูผู้สอนตามสาระการเรียนรู้
3.   สังเกตการสอน สะท้อนคิด วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้
4.   ศึกษานิเทศก์นำเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.   ครูผู้สอนเสนอแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
                  6.  โรงเรียนเสนอแผนดำเนินงานตามกรอบความคิดจัดทำแผนดังแนบฯ รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่    ภายในวันที่  15  ธันวาคม 2557 และสรุป รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวดำเนินการที่กำหนด
                  จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 20 โรงเรียน ดังแนบฯ ทราบ และดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป
หมายเหตุ   ...หนังสือแจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการฯ
หน้า: [1] 2 3 ... 10