กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งผลPRE O-NET ๕๗ ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๕๐ น.  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้รร.ที่ยังไม่ได้จัดส่งได้เร่งดำเนินการโดยด่วน จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง อนึ่งขอความกรุณาท่านรายงานตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้พร้อมนี้เท่านั้น และกรุณาระบุชื่อโรงเรียนและแนบไฟล์ EXCEL เท่านั้นและส่งมายังสพป.พะเยา เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มาที่ tanteynong@yahoo.com เพื่อดำเนินการประมวลผลส่งสพฐต่อไป
2
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
ตามหนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินการจัดสอบPRE O-NET 57 ได้แจ้งให้รร.ดำเนินการสอบPRE O-NET 57ในวันที่ ๒๘ พศจิกายน ๒๕๕๗ และรายงานคะแนนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในแบบไฟล์ EXCEL ให้แก่สพป.พะเยาเขต ๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น
แต่บัดนี้เวลาล่วงเลยมา ๑๗ วันยังมีอีก ๒๗ โรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ที่ยังไม่ได้รายงานผลให้แก่สพป.พะเยา เขต ๑ และขณะนี้ทางสพฐ.แจ้งทวงให้เขตรายงานผลการทดสอบ PRE-O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่ สพฐ.ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้รร.ที่ยังไม่ได้จัดส่งได้เร่งดำเนินการโดยด่วน จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง อนึ่งขอความกรุณาท่านรายงานตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้พร้อมนี้เท่านั้น และกรุณาระบุชื่อโรงเรียนและแนบไฟล์ EXCEL เท่านั้นและส่งมายังสพป.พะเยา เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มาที่ tanteynong@yahoo.com เพื่อดำเนินการประมวลผลส่งสพฐต่อไป อนึ่งมีบางรร.ส่งมาแล้วแต่ไม่ได้ระบุชื่อรร. ไฟล์มีปัญหาเปิดไม่ได้ รร.เปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบรายงานจึงไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้ ดังนั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งใหม่อีกครั้งตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นน่ะค่ะ และขออภัยมา ณ บัดนี้
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้จัดโครงการ "สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมใจต้านภัยหนาวให้น้อง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่มีความขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในช่วงอากาศหนาวเย็นอันยาวนานของฤดูหนาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยขอให้ท่านแจ้งความประสงค์พร้อมเงินให้งานประสานรชการ กลุ่มอำนวยการ หรือประสานให้ไปรับได้ที่ โทร 0-5448-7204 ต่อ 0 หรือโทร 0 - 5448 - 7196
4
ประกาศ  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก                      โรงเรียนบ้านม่วงคำ  ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  มีความประสงค์เปิดสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ (เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่,ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบคร่าวทีบาร์)
                      จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน ดูรายละเอียดประกาศตามเอกสารที่แนบ
5
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และทำการติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีการติดตาม ประเมินการดำเนินงานพื้นฐานใน 7 ตัวชี้วัด โดยให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินการดำเนินงานพื้นฐานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://210.246.188.154/dltv/pramearn และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่รับรองข้อมูลดังกล่าว
           ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียน  ขนาดเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://210.246.188.154/dltv/pramearnห้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตามวิธีการบันทึกข้อมูลดังไฟล์แนบ
6
เรียนเชิญผู้บริหารและ คุณครูที่ทำหน้าที่พัสดุ  เข้าร่วมกลุ่ม  facbook   "งานจัดชื้อจัดจ้างโรงเรียนสังกัด สพป.พะเยาเขต 1"  เพื่อเป็นช่องทางอีกซ่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างเขตพื้นที่ กับโรงเรียนในสังสัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ตามลิงค์ ข้างล่างนี้  ขอบคุณมากครับ


             https://www.facebook.com/groups/1532252717014412/
7
          ด้วยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้
          จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน
8
หลักฐานเอกสารที่คณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ต้องเตรียมเพื่อประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในวันปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรรมการ ณ จังหวัดแพร่ ดังไฟล์แนบ
   สำหรับ บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าทีพักเหมาจ่าย/ค่าพาหนะเหมาจ่าย ตามแบบฟอร์มดังแนบ ให้ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนของต้นเอง   และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนของตนเอง เซ็นต์อนุมัติ
9
          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์วุฒิสภา http://www.senate.go.th
          จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
10
          ด้วย สพป.เลย เขต 2 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ หรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โทร 0 4281 0905 ถึง 6 หรือโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี "กองทุนปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุน้อง ฉก.ชน.สพป.เลย 2" ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาวังสะพุง ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 982 9 03801 7
          จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้รับทราบโดยทั่วกัน
หน้า: [1] 2 3 ... 10