กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรื่อง  แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่  2 -2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1  ทุกโรงเรียน
        ขอประชาสัมพันธ์   แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนออนไลน์/กรอกข้อมูลไม่ครบ ภาคเรียนที่  2 -2557  ได้แก่  รร.บ้านแม่นาเรือใต้  รร.บ้านร่องคำ  รร.บ้านจำบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)  รร.บ้านจำป่าหวาย  รร.บ้านสันเวียงใหม่  รร.อนุบาลพะเยา  รร.บ้านค่า  รร.ชุมชนบ้านห้วยลาน  รร.บ้านโพธิ์ทอง 
รร.อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)  รร.บ้านแม่อิง  และรร.บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
        จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวรีบดำเนินการกรอกข้อมูลจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนออนไลน์ ทาง เวบไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา (Triple A) http://school.stabdb.com
ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  29  มีนาคม  2558  รายละเอียดดังแนบ.......
        * ติดต่อผู้รับผิดชอบได้ที่  ศน.ประภาพัฒน์   เพ็ชรรัตน์บำรุง โทร.080-8597535


2
สพฐ. ได้จัดช่องทางการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ https://dltv.feedback180.com
สพป.พะเยา เขต 1 จึงขอให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ประเมินการใช้งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามเว็บไซต์ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 
ทั้งนี้ให้ศึกษาวิธีดำเนินการจากคู่มือการใช้งาน DLTV EVAL รวมถึงวีดีทัศน์แนะนำระบบประเมินดังกล่าว จากเว็บไซต์ https://dltv.feedback180.com/manual
หรือคู่มือดังไฟล์แนบ
4
เครื่องมือประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียน (ศน.กิตติมา)
5
เครื่องมือประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 7- 15 ตามไฟล์ที่แนบค่ะ....ศน.กิตติมา จันทร์บรรจง
6
รายชื่อครูที่สมัครประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่
1. นางจิตรลดา ธรรมขัน  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
2. นายชาญณรงค์  วงค์ไชย โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
3. นางวัลภา  ยอดมิ่ง  โรงเรียนบ้านกาดถึ
ประเภทสื่อเทคโนโลยี
1. นายประหยัด ใฝ่จิต  โรงเรียนเจริญใจ
2. นายกิตติศักดิ์  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
ประเภทสื่อผสมหรือสื่ออื่นๆ
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง  โรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
  ทั้งนี้ขอใ้ห้ผู้เข้าประกวดสื่อทุกท่านมาจุัดเตรียมสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยสถานที่จะอยู่หน้าอาคาร 2 สพป.พะเยา 1  โดยจะต้องนำสื่อมาแสดงทั้ง 2 วัน คือวันที่ 27-28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตจะจัดเตรียมโต๊ะสำหรับนำเสนอให้ ส่วนผ้าคลุมโต๊ะ จะต้องจัดเตรียมมาเอง
7
ประชาสัมพันธ์.....การจัดนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 2  สพป.พะเยา เขต 1
                     วันที่  27- 28  มีนาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
                                                                                              - รายละเอียดดังแนบฯ.....
8
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2558
ผู้มีสิทธิสมัคร
ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.  2558
คุณสมบัติผู้สมัคร
สอนวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี  นับถึง  30  เมษายน  2558  และปัจจุบันยังปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  หรือมีความสามารถในด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาหรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป
เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นครู  เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น
ขั้นตอนหรือวิธีการสมัคร
เขียนแบบรายงานข้อมูลประวัติและผลงานที่ทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อรับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด ความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4
ส่งแบบรายงานในข้อ 1
ติดต่อสอบถาม ภายในวันที่ 30  เมษายน  2558 โดยจ่าหน้าซอง
ส่ง สาขาครูวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน    กรุงเทพฯ  10330
โทร/โทรสาร  02-252-7987  หรือ 02-218-5245
ผู้สนใจส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 (แบบรายงานให้ส่งมาจำนวน 2 ชุด) รายละเอียดดังแนบ
10
รายละเอียดดังแนบ
หน้า: [1] 2 3 ... 10