กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
2
ส่งคู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 04095/ว469 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา
3
รายงานงบทดลอง / รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย saraban เมื่อ สิงหาคม 04, 2017, 10:51:33 AM »
รายงานงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจำเเดือน กรกฎาคม 2560
4
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
5
เรื่อง   การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครู
         โรงเรียนในโครงการ
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  คู่มือการใช้ระบบการลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ               จำนวน  ๑  ชุด
                   ๒.  กำหนดการอบรมโครงการการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
                        สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ        จำนวน  ๑  ชุด
                   สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV )
ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนปลายทางไปแล้วนั้น 
                   เนื่องจากโรงเรียนปลายทางบางแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและได้รับอัตรากำลังครูบรรจุใหม่
เพิ่มเติม  ซึ่งยังไม่ได้รับอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV )  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จึงเห็นควรให้มีการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ  ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ๕  ช่องทาง  ดังนี้
           ๑.  สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   
                   ๒.  สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)    
                   ๓.  www.obec.tv
                   ๔.  www.youtube.com/OBECTVONLINE
                   ๕.  www.facebook.com/OBECTVONLINE
                   โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบได้ที่  http://202.29.172.63/dltv                       
หลังจาการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ  หากผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมการจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) รายละเอียดตามคู่มือการใช้งานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
                   ดังนั้น เพื่อให้โครงการการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/
ครูบรรจุใหม่และครูโรงเรียนในโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมอบรมในวันพุธที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ตามกำหนดการ
อบรมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒   
                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV)  สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ   โดยรับชมการ
ถ่ายทอดสดผ่าน  ๕  ช่องทางตาม วันเวลา ที่แจ้งข้างต้น พร้อมสรุปรายงานแจ้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ทราบต่อไป         
6
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาำรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่องการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  รายละเอีดยตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
7
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดรายละเอียดในการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ประจำปีงบประมาณ   2560 (ระบบ KRS) ในการดำเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”ของสถานศึกษา
  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะยา เขต 1จึงให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามรายชื่อโรงเรียน             จำนวน18  โรงเรียน  ดังแนบฯ ดำเนินการดังนี้
   1.ให้ครูวิชาการโรงเรียนดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้                 ของผู้เรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามโรงเรียนและจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดให้ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1                                      ภายในวันที่  19กรกฎาคม  2560  (เนื่องจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของเขตพื้นที่ ให้รายงานผล ในระบบKRSตามระยะเวลาที่กำหนด)        
        2. ขอให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้รายงานในนระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://gg.gg/krs221  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
  จึงขอเรียนแจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS         ....   - ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.........
                                                                                           * กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา  เขต 1
8
                      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2560 โดยขอเชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย  บัดนี้คณะกรรมการรอบคัดเลือกได้พิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  มีผลการคัดเลือก   ที่ได้รับการพิจารณาผลงาน เข้าแข่งขันระดับประเทศ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1  เข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ 1 รายการ กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6   ลำดับที่  5                                  เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว  โรงเรียนอนุบาลพะเยา  โดยมีนางจินตหรา   พร้าวไธสง  ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา  เป็นครูผู้้ฝึกสอนกิจกรรม ดังกล่าวนั้น
                    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้   แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  ในระหว่างวันที่  26 – 29  กรกฎาคม  2560                                   ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ต่อไป
                     จึงขอประชาสัมพันธ์ สพฐ.แจ้งผลการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย รอบคัดเลือก ระดับประเทศ ปี 2560 ดังแนบฯ
9
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมแข่งขันทักษะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
10
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
หน้า: [1] 2 3 ... 10