กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนดำเนินการดังนี้
1.   ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ครูผู้สอนและนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันระดับ
โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนโดยใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรืองบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน
2.   กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกและจัดส่งผลงานชนะเลิศ อันดับ 1ตามรายการที่จัดแข่งขัน จำนวน 5 รายการ
ของนักเรียนทุกรายการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น            ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ภายในวันที่  1  มิถุนายน  2561  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกผลงานไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
หมายเหตุ...สพป.พะเยา เขต 1 จะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย   ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 7 มิถุนายน  2561   รายะเอียดจะแจ้งให้คณะกรรมการที่ สพป.พะเยา เขต 1 แต่งตั้ง  และจะโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนตามรายการและเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย  ดังแนบ
2
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัยหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
3
ปฏิทินการเปิดและปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
4
          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกคำสั่ง เพื่อให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถบริหารจัดการหลักสูตร                  ได้อย่างคล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งคำสั่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดฯ                     ทราบต่อไปด้วย ดังแนบ
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ
และให้สถานศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5
แบบนิเทศติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-887204 ต่อ 25
ศน.สุพิน  ไชยจำเริญ
6
            ประชาสัมพันธ์โครงการของสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับบุตรหลานทหารผ่านศึกสาธารณรัฐเกาหลี  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
            จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
7
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการ Computing Science วิทยาการคำนวน องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบมาพร้อมนี้
8
ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
9
         ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
         จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
10
แบบนิเทศการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สอบถามเพิ่มเติมโทร .054-887204 ต่อ 25
หน้า: [1] 2 3 ... 10