กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เนื้อหา :
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้วิเคราะห์และจัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติมีความสอดคล้องกัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำนิยามของตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ดังนี้
1. ตัวชี้วัดต้องรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับชาติ
2. ตัวชี้วัดควรรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนควรเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัวและชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์สำหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
 

(นายพะโยม  ชิณวงศ์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 
 
 
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐


แนบไฟล์ :
คู่มือบริหารจัดการเรียนรู้(ปรับปรุงใหม่)ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
04010_ว3588.pdf
ภาษาไทย.pdf   
คณิตศาสตร์.pdf   
วิทยาศาสตร๋.pdf   
สังคมศึกษา.pdf   
สุขศึกษา.pdf   
ศิลปะ.pdf   
การงานอาชีพ.pdf   
ภาษาต่างประเทศ.pdf   
2
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน ปีการศึกษา 2559
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
4
เรียน ผู้อำนวยการโรเรียนในสังกัดฯ สพป.พะเยา  เขต 1  ทุกโรงเรียน
- เพื่อโปรดทราบ  เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่
- สพฐ.แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาCore Smart Trainer   “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ระดับเขตพื้นที่                            ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  และกำหนดให้มีการประชุม                 ทางไกล โดยการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมดังกล่าวให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนและ          บุคลากรอื่น พร้อมกันทั่วประเทศ   ในการนี้ได้แจ้งเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด  หากกำหนดใหม่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
- สพป.พะเยา เขต 1 จึงแจ้งเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด ตาม สพฐ.สั่งการ รายละเอียดดังแนบฯ   ......
                                                                                                  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
                                                         
                                                           
6
                  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาCore Smart Trainer  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ระดับเขตพื้นที่  ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้  จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  และกำหนดให้มีการประชุมทางไกลโดยการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมดังกล่าวให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น พร้อมกันทั่วประเทศ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ“ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ   
                 ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน บุคลากรอื่น และคณะกรรมการตามคำสั่งฯ ทุกคน ไปประชุมทางไกล โดยการ   ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559  ตามจุดการประชุมที่กำหนดดังนี้
                จุดประชุมที่ 1  ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในเขตอำเภอแม่ใจ 
           จุดประชุมที่ 2  ณ ห้องประชุมจำปาทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1                 
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในเขตอำเภอภูกามยาว
                จุดประชุมที่ 3  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอดอกคำใต้
   พร้อมนี้ขอความอนุเคราะห์ แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทุกคน ได้นำเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวมาด้วย  โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือwww.esdc.go.th  และถ้าหากผู้ใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ขอให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทราบโดยด่วน
                รายละเอียดดังแนบฯ.....
7
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
8
                    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการประกวดตั้งชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 โดยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด จำนวน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ     ส่งชื่อโครงการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มส่งชื่อเข้าประกวด และส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยตรง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : coop_edu@yahoo.com ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
10
รายงานด่วนก่อนระบบจะปิดคืนนี้ นะครับ ก่อนเวลา 24.00
หน้า: [1] 2 3 ... 10