กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันสมรรถนะความสามารถ ทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ขึ้น   ในวันที่ 15  มิถุนายน  2560  ณ  โรงเรียนบ้านร่องห้า  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จึงประกาศผลการแข่งขันการแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560  รายละเอียดดังที่ส่งมาพร้อมนี้
และพร้อมนี้ขอส่งขอส่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่คัดเลือกไปแข่งขันระดับชาติที่กำหนด  เพื่อการประชาสัมพันธืและเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมของนักเรียนตามเห็นสมควรต่อไป
               ขอขอบคุณประธานกลุ่มโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ครูผู้สอนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ด้วยดียิ่ง......

                                                                                                     *     นายเอี่ยม   มังคลาด  ศึกษานิเทศก์ : ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. 089-5554884
                                                                                                         งานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2560
                                                                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2
ด้วย สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้น ป 1 - 6และ ม.1-ม.3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยได้ส่งแบบประเมิน ผ่านทางระบบ E-MESแล้ว  และให้โรงเรียนดำเนินการสอบและรายงานผลการสอบ ในระบบ e-MES ให้เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จากนั้นระบบจะปิด
 สพป.พะเยา เขต 1 จึงขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการดาวน์โหลดแบบประเมินดังกล่าวทางระบบ e-MESและดำเนิการให้แล้วเสร็จตามกำหนดต่อไป
หรือ
ป.1- ป.6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่    https://drive.google.com/open?id=0B4Z-GxOlxcdqbzdnVnZyNDZyRUk
ม.1-ม.3  สามารถดาวน์โหลดได้ที่    https://drive.google.com/open?id=0B6DjPcW3X_nhZV9yY0Y1Q3hZOE5mSnlVaHFuSEJOVnVTQVlF
3
ตามที่ สพป.พย.๑ แจกหนังสือชุดเสริมประสบการณ์พัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แล้วนั้น  บัดนี้ สพฐ.แจ้งแก้ไขคำผิด  จึงขอให้แจ้งครูผู้สอนภาษาไทย ดำเนินการแก้ไขหนังสือตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จะดำเนินการแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี  2560 วันที่  15  มิถุนายน  2560  เวลา  ณ  โรงเรียนบ้านร่องห้า  อำเภอเมืองพะเยา   
ตามกำหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขันฯ และรายละเอียดโครงการฯ ดังแนบ
 จึงประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ...... ขอขอบคุณ
5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
        ด้วย สพป.พะเยา เขต 1 จะจัดอบรมพัฒนาครู การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 10 -11,17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด  และ วันที่18 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1    ในการนี้ จึงความอนุเคราะห์จากท่านช่วยแจ้งคุณครูผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมฯ  และพิมพ์ เข้ารูปเล่ม ให้เรียบร้อย คนละ 1 เล่ม พร้อมทั้งให้นำเอาด้วยในวันที่่โรงเรียนของท่านเข้าร่วมการอบรม ขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 
6
รายงานงบทดลอง / รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย saraban เมื่อ มิถุนายน 09, 2017, 10:45:41 AM »
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
7
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้กำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งมาพร้อมนี้                   
               จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทยทุกโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และศูนย์เครือข่ายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดฯ ทุกโรงเรียน ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดด้วย
8
เรื่องประชาสัมพันธ์ทั่วไป / Test Blueprint O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย รุสนันท์ เมื่อ มิถุนายน 04, 2017, 11:43:02 AM »
Test Blueprint O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
9
เรื่องประชาสัมพันธ์ทั่วไป / Test Blueprint O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย รุสนันท์ เมื่อ มิถุนายน 04, 2017, 11:42:25 AM »
Test Blueprint O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560
10
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สพป.พะเยา เขต 1
หน้า: [1] 2 3 ... 10