กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ขอความกรุณาสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้า  ชื่อ สกุล ของนักเรียนที่ได้รับรางวัล O-NET AWARD ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หากพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาแจ้ง ศน.สุรางค์ ประเทศ โทร 085-0314849 หรือ ทางจดหมายอีเล็คทรอนิคส์ tanteynong@yahoo.com ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำเกียรติบัตร และโล่มอบให้สถานศึกษาในการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป
ด้วยความเคารพอย่างสูง
สุรางค์ ประเทศ
2
ผลการประเมิน มฐ.เขตพื้นที่ สำหรับกรอกใน SAR โรงเรียน........ศน.กิตติมา
3
เอกสารสำหรับทำแผนโรงเรียน
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04095/1143 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558
5
แจ้งทุกโรงเรียน 
         ให้ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานและจัดทำเอกสารยืนยันตัวตน อัพโหลดเข้ามาในเมนูอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน เลือกชนิดเป็น "เอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน"
ตรวจสอบจากรายชื่อตามเอกสารที่แนบ ให้รีบดำเนินการโดยด่วน  และให้ทุกโรงเรียนรีบดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูล ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา  เมื่อดำเนินการแล้วจะต้องทำการ "ยืนยันข้อมูลถูกต้อง"  จึงจะถือว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 
         
7
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8
          ด้วยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่ศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้านวิจัย การวัดและประเมินผล สถิติ และจิตวิทยาการศึกษา ใน 4 หลักสูตร คือ 1)การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 2)การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา 3)สถิติเพื่อการวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ 4)วิธีการพัฒนาและส่งเสริมเด็ก Gen Z  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม รับหลักสูตรละ 50 คน ผู้สนใจ สามารถส่งใบลงทะเบียนได้ที่ ภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรสาร 0 2218-2559 E-mail:c.utumporn@gmail.com ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 รายละเอียดดังโครงการและใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้
          จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
9
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทานกราบบังคับทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินและการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ราชการและการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ โดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 2 รางวัล ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลและได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยส่งรายงานประวัติและผลงานที่ทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ  A4 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เว็บไซต์ www.scisoc.or.th
หน้า: [1] 2 3 ... 10