กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
รายละเอียดข้อมูลเตรียมในการประชุมเขิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและศึกษาในระดับสูงขึ้น ประชุมวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2
              ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตร การพัฒนานักวิจัย" รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฏาคม 2559  สพฐ.จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีคุณสมบัติตามที่ (วช.)กำหนด เพื่อสมัครเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ (วช.) จะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nrct.go.th/training.aspx
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
3
การนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1.....                โดยผู้นิเทศจะใช้แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559  โดยสอบถามผู้บริหารโรงเรียน                             ครูวิชาการ และการเยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอน ตามรายการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดฯ  ทุกโรงเรียน  ดังแนบฯ   

4
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
         
                      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รายงานข้อมูลสถานการณ์นักเรียนในสังกัด โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 – 31 พฤษภาคม  2559  นั้น
   
                      ในการนี้  จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลสถานการณ์นักเรียนในสังกัด ตามแบบฟอร์ม  โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.pyo1.go.th และรายงานข้อมูลส่งกลับมายัง  E-mail: Tik_idea@hotmail.com ภายในวันที่  1 มิถุนายน  2559
5
             สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวดรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท ในโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2282 3161 ต่อ 107,607 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th หัวข้อ "กิจกรรมและโครงการต่างๆ " หมดเขตส่งโครงการภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
6
             ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะดำเนินการเชิงปฏิบัติการในโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2559               โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน  และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 คน   ในวันที่ 29  พฤษภาคม  2559  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1
            จากการรวบรวมรายชื่อครูผู้สอนที่โรงเรียนในสังกัดแจ้งรายชื่อให้ สพป.พะเยา เขต 1 ภายในวันเวลาที่กำหนดนั้น                          มีรายชื่อครูผู้สอนที่จะเข้ารับการประชุมฯ แยกตามกลุ่มโรงเรียน  ตามรายชื่อดังแนบฯ 
            จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งรยชื่อครูผู้สอน ขอให้พิจารณาส่งครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องเข้ารับการประชุมตามกำหนดด้วย
        *  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศน.เอี่ยม  มังคลาด  Amungklad@gmail.com โทร.089-5554884
7
คู่มือแนวทางการดำเนินงานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ
ดาวน์โหลด
8
            ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับกรมหม่อนไหม ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ต้ังแต่บัดนี้ 24 มิถุนายน 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป
9
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
   เนื่องจาก สพฐ.ให้ สพป.พะเยา เขต 1 รายงานการรับสมัครเข้าเรียนและรายงานตัวปีการศึกษา 2559 และนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน ขอให้รายงานภายในวันที่ 27 พ.ค. 59
10
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับเงินจัดสรรตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่ยังไม่ได้รายงานขอให้ส่งแบบรายงานดังกล่าวภายในวันที่ 27 พ.ค. 59   หมายเหตุ โรงเรียนที่ส่งแล้ว  1 โรงเรียนบ้านค่า  2. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 3.โรงเรียนบ้านสันจกปก  4.โรงเรียนบ้านศาลา 5. โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ 6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7. โรงเรียนดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)
หน้า: [1] 2 3 ... 10