กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ขอเพิ่มเติมรหัสสถาบันการศึกษา(เพิ่มเติม)ประกอบการกรอกข้อมูลประวัติการศึกษาในช่อง(13)
สอบถามเพิ่มเติมโทร: 054-887204   ต่อ 12(คุณบัวลอง  หอมยา)
2
                     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะะยา ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application DPM Reporter รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
3
                   
                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้ 
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน   

4
                   ด้วย จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตาม พรบ.ดังกล่าว รายละเอียดตามสำเนาหนังสือดังแนบมาพร้อมนี้
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
5
สอบถามเพิ่มเติมโทร.054-887204  ต่อ25 (ศน.สุพิน  ไชยจำเริญ)
6
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-887207
ห้องบุคคล (อ.บัวลอง)
7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สอบถามเพื่มเติมโทร : 054-887207  (คุณวิมล  หอมถาวร)
8
ศธ.04095/ว.180  ลว.21 มิ.ย.2559  (งานกองทุนและสวัสดิการ) กลุ่มอำนวยการ
ติดต่อสอบถามโทร : 089-7580034 (คุณวณิชชา  อยู่สบาย)
9
ด่วนที่สุด  ศธ.04095/ว.179  ลว.21 มิ.ย.2559 (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล)
โทร .054-887183 ,054-887204 ต่อ 25
ศน.สุพิน  ไชยจำเริญ
10
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา 1
หน้า: [1] 2 3 ... 10