กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แจ้งสพป.เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ให้ผู้ไดัรับการคัดเลือกผลงานระดับเหรียญทอง ส่งเอกสารผลงานตามหนังสือแจ้ง โดยกรอกรายชื่อเจ้าของผลงาน ในหนังสือนำส่ง สพฐ. และแนบประกาศไปพร้อมเอกสารผลงานด้วย ส่งภายใน ๒๙ ก.ค.๒๕๕๘
2
ครุภันฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรร์ต่อพ่วง 2557


และแก้ไขเป็นส่งมอบภายใน 15 วัน นับจากลงนามในสัญญา
ทั้ง วิธีตกลงราคา และสอบราคา นะครับ ไม่ไช่ 30 วัน
3
ขอให้โรงเรียนท่ียังไม่ผ่านการประเมินเป็น สถานศึกษาพอเพียง กรอกแบบประเมินตนเองลงในเครื่องมือประเมินฯ ส่งให้ สพป.พะเยา เขต ๑ ภายในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อรอรับการประเมินฯ ต่อไป ตามมติท่ีประชุมการเสริมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ขอบคุณครับ ศน.สมเกียรติ อ้อยหวาน
4
แก้ไขโรงเรียนบ้านร้องห้า ลำดับที่ 2.นางรัตติยา  แก้วมา  เปลี่ยนเป็น  ลำดับที่ 3.นางอภิญญา  วงศ์ษา
5
วันที่ 27  พฤษภาคม  2558  เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง   อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา
6
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี  ๒๕๕๘
[/b]
7
แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อต่อไปนี้ให้เข้าไปกรอกแก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูล ในระบบ EMIS  ที่เว็บไซต์  http://data.bopp-obec.info/emis  ให้แล้วเสร็จภายใน  22  ก.ค.  2558
1.บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)
2.บ้านศาลา
3.บ้านร่องห้า
4.บ้านสันป่าสัก
5.บ้านไร่
6.บ้านภูเงิน
7.บ้านห้วยบง
8.บ้านดอกคำใต้
9.บ้านร่องจว้า
10.บ้านป่าแฝกเหนือ
11.บ้านแม่อิง
12.บ้านสันต้นผึ้ง
8
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง การสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา


รายละเอียดดังแนบ
9
          ด้วยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 หลักสูตร  ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 5446 6666 ต่อ 1165 หรือ www.admission.up.ac.th และยื่นใบสมัครภายในวันที 29 กรกฎาคม 2558
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
10
Username และ Password ของโรงเรียนในสังกัด ในการใช้งานระบบศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนฯ

ชื่อผู้ใช้งาน : obecตามด้วยรหัสsmis@info.go.th
รหัสผ่าน : 123456

เช่น โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย

ชื่อผู้ใช้งาน : obec56010001@info.go.th
รหัสผ่าน : 123456

อธิบายวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=o1eIxx-LrUc

ติดตามข่าวและแชร์วิธีการแก้ไขปัญหาได้ที่ 
https://www.facebook.com/groups/657789494236327/1112582135423725/?notif_t=like
หน้า: [1] 2 3 ... 10